ÚVODNABÍDKAOBJEDNATPODMÍNKYZAHRANIČNÍ PLATBYKONTAKT

Obchodní podmínky

1. OBJEDNÁVKY

Objednávky p?ijímáme:

 • prost?ednictvím našich webových stránek
 • telefonicky na tel. ?. 736 789 558
 • osobn? v naší prodejn?
 • písemn?

Objednávku, prosím, prove?te nejmén? 24 hodin p?ed hodinou doru?ení.

Pokud si však p?ejete kv?tinu doru?it ješt? dnes, kontaktujte nás rad?ji telefonicky a operativn? se domluvíme. V?tšinou není problém, aby byla kv?tina již b?hem pár hodin na míst? ur?ení.

K objednávce pot?ebujeme znát následující údaje:

 • objednávající (plátce) – Vaše jméno, adresu, telefon, e-mail
 • zp?sob platby
 • údaje o p?íjemci (celé jméno, tel. kontakt, adresa, datum a ?as doru?ení, p?íp. vzkaz)
 • druh zboží

Garantujeme, že veškeré Vámi uvedené informace nebudou dále ší?eny ani nijak zneužity.

Informace o možnostech realizace konkrétního požadavku, cen? apod. lze provést také p?edb?žnou a nezávaznou telefonickou poptávkou na tel. 736 789 558.

P?ijetí objednávky p?es internet vždy potvrdíme na Vámi uvedený e-mail a bude této objednávce p?id?leno identifika?ní ?íslo, které je variabilním symbolem p?i platb? bankovním p?evodem.

Objednávka je závazná a považuje se za dokon?enou úhradou ceny zboží a dopravy. Smlouva je spln?na dodáním zboží p?íjemci.

2. PLATBY

Uvedené ceny našich produkt? a služeb jsou kone?né. Objednávky je možno uhradit:

 • složenkou na naši adresu
 • bankovním p?evodem na naše ú?ty :
  • FIO banka ?. 2300524630/2010
  • mBank ?. 670100 200813013/6210
 • v hotovosti v naší prodejn?
 • v hotovosti na míst? doru?ení – stálí zákazníci
 • fakturou – stálí zákazníci

3. DORU?ENÍ

Kv?tiny doru?ujeme vlastní dopravou od 8.00 – 20.00h p?i objednávce nad 300,- K?.

Ostrava – Jih zdarma
Ostrava – Poruba,Ostrava-Centrum,Ostrava-Vítkovice 50,- K?
ostatní ?ásti Ostravy 100,- K?
v okolí Ostravy cca do 25 km 200,- K?
p?i objednávce nad 700,- K? na území m?sta Ostravy zdarma

4. TERMÍN DODÁNÍ

Termín dodání se ?ídí objednávkou objednatele. Zboží se expeduje nejd?íve 3 hodiny po zaplacení. Nep?ebíráme zodpov?dnost za:

 • zdržení nebo nedoru?ení objednávek zp?sobené zadáním nesprávných údaj? pot?ebných k vy?ízení objednávky (špatný ?as, adresa atd.).
 • za zdržení nebo nedoru?ení objednávek zp?sobené p?írodními katastrofami a jinými vlivy, které nem?žeme nijak ovlivnit.

5. P?EVZETÍ

P?íjemce potvrdí p?evzetí zboží podpisem, ?ímž souhlasí se vzhledem, množstvím a kvalitu produktu. Nebude-li možno kv?tinu doru?it z d?vodu nezastižení p?íjemce, další postup je následující:

 1. kytici p?evezme nap?. kolegyn?, p?íbuzný apod.
 2. budeme p?íjemce kontaktovat na Vámi zadané telefonní ?íslo a pokusíme se doru?it zboží b?hem následujících 24 hodin p?íjemci, lze se také domluvit na náhradním ?ase, p?íp. míst? doru?ení.
 3. nedojde-li k p?evzetí zásilky p?íjemcem, považuje se zásilka za doru?enou.

6. REKLAMACE

Reklamovat kvalitu nebo množství zboží lze vzhledem k sortimentu s rychlou zkázou pouze p?i p?evzetí zásilky. V p?ípad? oprávn?né reklamace má p?íjemce právo na vým?nu zboží nebo zrušení smlouvy. Uskute?n?ním objednávky souhlasí objednatel s výše uvedenými podmínkami. Všechny dotazy a p?ání rádi zodpovíme na tel. ?. 736 789 558 Zákazník má v mimosoudním reseni pravo obrátit se na treti stranu a tou je Ceska Obchodni Inspekce. podrobné informace naleznete na adrese WWW.coi.cz.

7. ZVLÁŠTNÍ P?ÍPADY

M?že se stát, že nebudeme mít k dispozici n?který druh kv?tiny, který je sou?ástí kytice v naší nabídce, což se týká p?edevším sezónních druh?. Vyhrazujeme si právo provést náhradu kv?tinou podobného vzhledu a množství, p?inejmenším stejné kvality tak, aby nebyl narušen celkový vzhled kytice.

STORNO své objednávky m?žete provést telefonicky maximáln? 48 hodin p?ed požadovanou hodinou doru?ení.

8. ZÁV?RE?NÁ UJEDNÁNÍ

Objednatel uskute?n?ním objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Vyhledat

 
Něco vyjímečného
Napište nám svou představu, jak má kytice vypadat, my ji oceníme a zašleme nabídku na Váš email:

Váš email:
Květina měsíce